Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanma Sıklıkları İle E-Ticaret Eğilimlerinin İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma

ÖZET

Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin internet kullanma sıklıkları ile elektronik ticaret eğilimleri arasındaki ilişkileri araştırmaktır. İlişkisel tarama modelinde araştırmanın örneklemini Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu; Lojistik, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Programcılığı ve Akhisar Meslek Yüksekokulu; Elektrik, Makine bölümlerinde birinci ve ikinci sınıflarında öğrenim gören ve seçkisiz (yansız) atama ile belirlenen 150 meslek yüksekokulu öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen verileri çözümlemek amacıyla aritmetik ortalama, yüzde ve frekans gibi betimsel analizlerin yanı sıra tek örneklem t-testi, bağımsız ölçümler için tek faktörlü ANOVA ile çoklu doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel çözümlemelerin sonucunda meslek yüksekokulu öğrencilerinin interneti sıklıkla kullandıkları fakat elektronik ticaret için bazen kullandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca bu araştırma sonucunda öğrencilerin alış-veriş yaptıkları sitelerdeki öncelikleri de saptanmış hem piyasa hem de öğrenciler için olumlu sonuçlara ulaşılmıştır.

 

 Anahtar Kelimeler: E- Ticaret, İnternet, Meslek Yüksekokulu

 

ABSTRACT

The aim of this study is to research the relationship between the frequency of using the internet and e-commerce trends among vocational school students. In relational screening model, the sample of  study consists of 150 random freshmen and sophomore from Celal Bayar University Kırkağaç Higher Vocational School; Logistics, Accountancy and Tax Applications, Computer Programming Departments and Akhisar Higher Vocational School; Electrical Power Department, Machinery Department. In order to analyze the obtained data from research, one-sample t-test, one-way ANOVA for independent measures, and multiple linear regression analysis were used as well as the descriptive analysis such as arithmetic mean, percentage diagram and frequency. As a result of the statistical analyzes, it was inferred that vocational school students often use the Internet but they sometimes use it for electronic commerce. Moreover, as a result of this study, it was identified the priorities of the students in these shopping sites, and it was reached to fruition for both market and the students.

 

Keywords: E-Commerce, İnternet, Vocational School

İndirmeler

MYO Bildiri Tam Metin
Dosya adı Dosya boyutu İndirilme sayısı
MYO Bildiri Tam Metin 573 kez İndir