Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları İle Facebook’taki Gönderi Eğilimlerinin İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma

Özet: Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin Facebook kullanım sıklıkları ile gönderi beğenme düzeyleri arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Aynı zamanda bu araştırma kapsamında meslek yüksekokulu öğrencilerinin internete erişim için kullandıkları cihaz türleri ve günlük ortalama internet kullanım süreleri de araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemi seçkisiz (yansız) atama ile belirlenen toplamda 225 öğrenciden oluşmaktadır. İlişkisel tarama modelinde olan araştırmanın örneklemini Bilgisayar Programcılığı (N=75), Lojistik (N=75) ve Muhasebe (N=75) bölümlerinin birinci ve ikinci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında örneklem üzerinde bölümler arası karşılaştırmalar yapıldığından dolayı bölümlere göre öğrenci dağılımları eşit alınmıştır. Araştırmada elde edilen verileri çözümlemek amacıyla aritmetik ortalama, yüzde ve frekans gibi betimsel analizlerin yanı sıra; tek örneklem t-testi, bağımsız örneklemler için t-testi ve bağımsız ölçümler için tek faktörlü ANOVA ile çoklu doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel çözümlemeler sonucunda meslek yüksekokulu öğrencilerinin interneti ve sosyal medyayı sıklıkla kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca bölümlere göre ve diğer sosyal medya ortamlarına göre karşılaştırmalar gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda meslek yüksekokulu öğrencilerinin eğitiminde Facebook’un etkili bir şekilde kullanılabileceği vurgulanmıştır. Ayrıca meslek yüksekokulu öğrencilerini hedef kitle olarak seçen firmaların reklam içerikleri hakkında sonuçlar ortaya çıkmıştır.  

 Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Facebook kullanımı, internet erişim araçları, internet reklamcılığı

 

A Research On The Frequencies Of Using Facebook And The Tendencies Of Posting On Facebook Among Higher Vocational School Students

 

Abstract: The aim of this study is to find out the relations between the students’ tendencies of using Facebook and their ‘like’ rates on Facebook posts or comments. This research also reveals the types of the devices that the students used to access the internet and their daily internet usage intervals. The research sample was carried out by randomly 225 students. The research sample which is relational screening model consists of first and second grade students of Computer Programming (N=75), Logistics (N=75) and Accountancy (N=75) departments. Since it was made comparisons interdepartmentally on the sampling, distribution of the students were made equally in accordance with the departments. In order to analyze the data that is obtained from the research, as well as the descriptive analysis such as arithmetic mean, percentage and frequency, it was also used one-sample t test, t test for independent samples, single-factor ANOVA for independent measures, and multiple linear regression analysis. As a result of the statistical analysis, it has been confirmed that vocational high school students use the Internet and social media frequently. Moreover, it was made comparisons regarding with the departments and other social media platforms. In consequence of the research, it was emphasized that Facebook could effectively be used on higher vocational school students’ educational process. Besides the companies that have chosen the higher vocational students as target group and the results on the contents of their advertisements also appeared.

 Keywords: Social media, Facebook usage, internet access devices, internet advertising

 

İndirmeler

Myo Facebook Bildiri Tam Metin
Dosya adı Dosya boyutu İndirilme sayısı
Myo Facebook Bildiri Tam Metin 588 kez İndir
Myo Facebook Bildiri Sunum
Dosya adı Dosya boyutu İndirilme sayısı
Myo Facebook Bildiri Sunum 636 kez İndir